บทความวิจารย์วารสาร

วารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหงปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2561 (บทความวิจารณ์หนังสือ)

  • แพลตฟอร์มวิธีสร้างฐานทําการตลาดให้ประสบความสําเร็จอย่างท่วมท้น
  • PLATFORM : GET NOTICED IN A NOISY WORLD
  • บทความวิจารย์ โดย พล.ร.ต.ผศ.ดร.วิโรจน์ พิมานมาศสุริยา
  • โดย Michael Hyatt
  • แปลโดยศุภิกา กุญชร ณ อยุธยา
  • ISBN 978-616-434-117-3