แพลตฟอร์มวิธีสร้างฐานทําการตลาดให้ประสบความสําเร็จอย่างท่วมท้น

บทความวิจารย์หนังสือ

วารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหงปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2561 (บทความวิจารณ์หนังสือ)

  • แพลตฟอร์มวิธีสร้างฐานทําการตลาดให้ประสบความสําเร็จอย่างท่วมท้น
  • PLATFORM : GET NOTICED IN A NOISY WORLD
  • บทความวิจารย์ โดย พล.ร.ต.ผศ.ดร.วิโรจน์ พิมานมาศสุริยา
  • โดย Michael Hyatt
  • แปลโดยศุภิกา กุญชร ณ อยุธยา
  • ISBN 978-616-434-117-3
ไม่มีความเห็น
prev next
Leave a comment
office location
+66 6 3132 5542, +65 6443 1415
Chonburi 20000 Thailand
81 UBI AVENUE 4 #11-08, UB.ONE S408830 SINGAPORE.
support@starktrainings.com
opening hours
Mon - Fri
9:00 - 17:00
Saturday
CLOSE
Sunday
CLOSE