รูปแบบการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวของศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

งานวิจัย ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของศูนย์วิทยาศาสตร์และ วัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด, ศึกษาปัจจัยทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของศูนย์วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด, เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการท่องเที่ยวของศูนย์วิทยาศาสตร์และ วัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด และเพื่อศึกษารูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ศูนย์วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่าง คือ คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ไม่มีความเห็น
prev next
Leave a comment
office location
+66 6 3132 5542, +65 6443 1415
Chonburi 20000 Thailand
81 UBI AVENUE 4 #11-08, UB.ONE S408830 SINGAPORE.
support@starktrainings.com
opening hours
Mon - Fri
9:00 - 17:00
Saturday
CLOSE
Sunday
CLOSE