ทีมงานของเรา (ประเทศไทย)

DR.James Life Limrapeepong

ผู้อำนวยการสถาบันฯ


1. Honorary Doctoral of Philosophy in Morality Business Administration International University of Morality, Florida, U.S.A,
2. Doctor of Business Administration. Western University (กำลังศึกษา),
3. ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ,
4. ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช สาขาวิทยาการจัดการ

Dr.Supattarasak Khumsamart

รองผู้อำนวยการสถาบันฯ


1. Honorary Doctoral of Philosophy in Morality Business Administration International University of Morality, Florida, U.S.A,
2. Doctor of Business Administration. Western University (กำลังศึกษา),
3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู,
4. ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธนบุรี บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ,
5. ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกการประชาสัมพันธ์

Miss. Sirintip Kuljittree

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาหลักสูตรสถาบันฯ


ระดับปริญญาโท ชื่อสถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขาวิชาการตลาด วิชาเอกการตลาด GPA : 3.20
ระดับปริญญาตรี:มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด วิชาเอกเทคนิคทางการตลาด GPA 3.28