การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดนครสวรรค์

การท่องเท่ียวเชิงเกษตร มีรูปแบบกิจกรรมโดยอาศัยลักษณะเจ้าของกิจการ ลักษณะกิจกรรมการเกษตร ขนาดพื้นท่ี และ ลักษณะของนักท่องเท่ียวเป็นเกณฑ์ในการกําหนดรูปแบบการท่องเที่ยว เกษตรกรสามารถขยายการทําเกษตรจากการทําเกษตรแบบ ดั่งเดิมมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ตามสภาพพื้นท่ีและตามหลักการพื้นฐานของการท่องเท่ียวเชิงเกษตร และสิ่งท่ีนักท่องเที่ยว คาดหวังจากการท่องเท่ียวเชิงเกษตร โดยขั้นตอนการเข้าสู่ผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรรายใหม่นั้น การขยายหรือ ปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีหรือกิจกรรมทางการเกษตรบางส่วน เป็นการเกษตรแบบผสมผสาน การแปรรูปสินค้าและจําหน่ายโดยตรงท่ีแหล่ง ท่องเที่ยว เน้นคุณภาพสินค้ามากข้ึน เพื่อสามารถกําหนดราคาได้อย่างเหมาะสมกับคุณภาพ ใช้การตลาดแบบบูรณาการ เน้นความ ปลอดภัยในสินค้าและการท่องเที่ยว เป็นต้น

ไม่มีความเห็น
next
Leave a comment
office location
+66 6 3132 5542, +65 6443 1415
Chonburi 20000 Thailand
81 UBI AVENUE 4 #11-08, UB.ONE S408830 SINGAPORE.
support@starktrainings.com
opening hours
Mon - Fri
9:00 - 17:00
Saturday
CLOSE
Sunday
CLOSE