กลยุทธก์ารพัฒนาการท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์จังหวัดร้อยเอ็ด

กลยุทธก์ารพัฒนาการท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์จังหวัดร้อยเอ็ด

Public Relation Format for Tourism of Roi Et Science and Cultural Centre for Education

บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์

  • 1) เพื่อศึกษาลักษณะการท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • 2) เพื่อศึกษาแผนกลยุทธ์การท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • 3) เพื่อศึกษาแนวทาง การพัฒนาการท่องเท่ียววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยมีการ ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งมีการดาเนินงานวิจัย 2 ส่วน ได้แก่ การวิจัยเอกสารและการสนทนากลุ่ม จานวน 12 คน และวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวม ข้อมูลจากประชากรท่ีอาศัยอยู่ในพื้นที่แหล่งท่องเท่ียววัฒนธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด จานวน 400 คนโดยใช้ แบบสอบถาม ที่มีค่าความเช่ือมั่น 0.89 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบได้แก่ สถิติที และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง เดียว

ไม่มีความเห็น
prev next
Leave a comment
office location
+66 6 3132 5542, +65 6443 1415
Chonburi 20000 Thailand
81 UBI AVENUE 4 #11-08, UB.ONE S408830 SINGAPORE.
support@starktrainings.com
opening hours
Mon - Fri
9:00 - 17:00
Saturday
CLOSE
Sunday
CLOSE